MALL FÖR ABSTRACT TILL VÅLÅDALSDAGARNA

Övergripande instruktioner;
- Språk svenska eller engelska
- Wordformat
- Times new roman, 12 pt.
- Max 400 ord, exklusive titel och författarinformation.
- Använd rubrikerna nedan i versaler.
- Inga referenser och inga figurer/tabeller. Detta kan sedan presenteras på postern.

TITEL
Kort och informativ.


FÖRFATTARE
Ange samtliga författare till studien/tilltänkta medarbetare i planerad studie, anges med namn och anknytning/arbetsplats. Markera vem som ska ansvara för posterpresentationen med en ”*” vid namnet samt kontaktuppgifter till denna.


BAKGRUND
Kort bakgrund från tidigare relevant vetenskap med fokus på vilket gap i litteraturen eller kontroverser som finns och leder fram till studiens/projektets syfte.


SYFTE
Ange huvudsyftet för studien/det planerade projektet.


METOD
Beskriv kortfattat studiedesign, urval och relevanta metoder och definitioner.


RESULTAT
Beskriv resultaten från studien. Ange med effektmått och signifikansprövningsmått. Inga tabeller eller figurer i abstract. Vid studie i planeringsfas, ange möjliga analyser för resultat.


KONKLUSION och IMPLIKATION
Sammanfatta huvudresultaten i en mening. Beskriv vilken betydelse resultaten kan ha inom berört forskningsområde/verksamhetsområde.